Codibel - OVSG Leerplan

INHOUD
(leerplandoelen en atelier-/lespraktijk)

Bijlage 04 bij het leerplan
opgemaakt door OVSG

in samenwerking met
CODIBEL, directies en leerkrachten
deeltijds kunstonderwijs

april 2018
laatste aanpassing: 03-06-2019

leerplannummer: DKO/2018/017
bestemd voor alle opleidingen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten van het deeltijds kunstonderwijs

 

Toelichting bij het leerplan

1
Uitgangspunt-visie

De visie van het leerplan wordt het best geïllustreerd door de caucusrace.
Het DKO-BK wordt immers gekenmerkt door openheid en vrijheid.
Deze openheid en vrijheid vind je weergegeven in onderstaande vetgedrukte paragraaf in de “caucus-race” (Caroll, 1865):

Wat is een cirkelrace?”, vroeg Alice. Niet dat ze dat zo graag wilde weten, maar het leek alsof de Dodo wachtte tot iemand het zou vragen, en de anderen hadden kennelijk geen zin om erop in te gaan. 
“Eigenlijk kan ik het niet uitleggen. Je moet het gewoon doen.” En omdat je het zelf misschien een keer wilt proberen op een saaie winterdag, zal ik je vertellen wat de Dodo deed. 
Eerst zette hij een parcours uit, in een soort van cirkel (“Het hoeft niet precies rond te zijn,” zei hij.) Toen werden alle aanwezigen op het parcours gezet, op willekeurige plekken. Er werd niet geteld van: ‘Eén, twee, drie, af.’ Nee, de dieren begonnen gewoon te rennen wanneer ze wilden en stopten ook wanneer ze wilden. Het was dus niet zo duidelijk wanneer de race voorbij was. Maar toen ze zeker een half uur hadden gerend en al weer aardig droog waren, riep de Dodo plotseling: “De race is afgelopen.” Hijgend verdrongen de dieren zich om de Dodo en vroegen hem: “Maar wie heeft er nou gewonnen?”
Over deze vraag moest de Dodo eerst heel diep nadenken. Lange tijd stond hij met een vinger tegen zijn voorhoofd gedrukt (zoals beroemde schrijvers vaak worden afgebeeld), terwijl de rest in stilte afwachtte. Ten slotte zei de Dodo: “We hebben allemaal gewonnen en we krijgen dus allemaal een prijs.” (Engelsman, 2014, p. 41-42)

 

2
Openheid en vrijheid van het leerplan

Dit leerplan stelt - vanuit een visie van vrijheid en openheid - dat niet alle leervelden en leerplandoelen worden verondersteld in gelijke mate bereikt te worden.

3
Leervelden en attitudes

Dit leerplan is een geheel van leerplandoelen verbonden aan zes leervelden.
Deze leervelden zijn ontstaan vanuit antwoorden op de vraag: “hoe denkt en werkt een kunstenaar?”

  • idee concretiseren
  • proces en product verbinden
  • een dialoog aangaan
  • creatie een plaats geven
  • referentiekader opbouwen
  • beeldende mogelijkheden zoeken

De zes leervelden staan rond vier attitudes: engagement, motivatie, gedrevenheid en zelfstandigheid. Deze vier attitudes zijn idealiter een basisvoorwaarde en wijzen op een ingesteldheid.
Deze attitudes en leervelden hebben invloed op elkaar.

De leervelden en leerplandoelen omvatten de door de overheid geformuleerde einddoelen (zie concordantietabel)

 

4
De leerinhouden

De leerplandoelen zijn open geformuleerd. Concrete leerinhouden werden hierbij doelbewust niet omschreven. Op deze manier wordt een optimale vrijheid gegarandeerd.

De academie, leerkrachten, ... bepalen zelf de concrete leerinhouden vanuit hun eigen artistiek pedagogisch project (APP), waarin de eigen artistiek pedagogische visie wordt weergegeven.

De leerkrachten, leerlingen, ... bepalen in dialoog de leerinhouden vanuit hun eigen interpretatie en begrijpen van de leerplandoelen.

De concrete leerinhouden kunnen in beeld worden gebracht in een leerprogramma via een jaarplan, intentieplan, mindmap of op een andere wijze.

4.1
Leerinhoud

De leerinhoud is de concrete invulling die wordt gebruikt om de leerplandoelen te realiseren.
Deze concrete invulling zijn de onderwerpen, activiteiten, bezoeken, beeldaspecten, technieken, dialogen, ... die in de atelier-lessen aan bod komen (weergegeven in een leerprogramma: jaarplan, intentieplan, ...).
Het kunnen antwoorden zijn op de vragen wat, waarom, ...:

  • Wat verwachten we dat de leerlingen verkennen en “doen” in het atelier?
  • Waarom willen we iets aan bod laten komen?
  • ...
4.2
Jaarplan en/of intentieplan

Een jaarplan of intentieplan is een manier om een leerprogramma zichtbaar te maken en het schooljaar te organiseren. Dit jaarplan of intentieplan is dan een basisprogramma waarvan kan worden afgeweken. Het zichtbaar maken en organiseren kan op verschillende manieren en hoeft ook geen uitgeschreven document te zijn.
Jaarplan: in een jaarplan worden de beoogde leerplandoelen en de ermee samenhangende leerinhouden geordend.
Intentieplan: in een intentieplan worden de beoogde leerplandoelen doorgaans zonder exacte timing weergegeven.


4.3
Concrete mogelijkheden

Zie de mogelijkheden op het open lerarenplatform.

 

5
Verdere toelichting

Leerplan 

In aparte documenten wordt bijkomend info gegeven voor volgende onderwerpen:

- Concordantielijst [bijlage 01]
- Infotheek [bijlage 02] [berichten lerarenplatform]
- Wegwijzer [bijlage 03]
- Evaluatie [bijlage 05] [berichten lerarenplatform]
- Praktijk [bijlage 06] [berichten lerarenplatform]

 

6
Geraadpleegde literatuur

Engelsman, S. (2014); De avonturen van Alice in Wonderland (pp. 41-42). Gottmer (Haarlem).